Archiwalne wpisy:
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Kategorie:

Dla Rodziców

                                                 Szanowni Rodzice

W związku z otrzymaniem Skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku dla Państwa syna, zachęcamy do jak najszybszego kontaktu z nami w celu ustalenia terminu dowiezienia dziecka.
W takcie wizyty będziecie Państwo mieli okazję porozmawiać z pedagogiem, psychologiem, głównym specjalistą pracy socjalnej , wychowawcami i dyrekcją oraz zwiedzić Ośrodek i zobaczyć warunki , w jakich Państwa dziecko zamieszka w najbliższym czasie.
Mamy nadzieję, że przy dobrej współpracy z Państwem wspólnie zrealizujemy program pomocy Waszemu dziecku i osiągniemy cele, które sobie założymy.

Jednocześnie prosimy o wyposażenie syna w następujące rzeczy:

* odzież odpowiednią do pory roku, z przewagą odzieży sportowej
* bieliznę osobistą, piżamę, skarpety, ręcznik
* przybory toaletowe i do higieny osobistej
* obuwie sportowe, klapki, buty
* zeszyty i przybory szkolne
* możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego zgodnie z Regulaminem Korzystania z Telefonów Komórkowych

Pozdrawiamy
Dyrektor i pracownicy MOW nr 1 w Malborku

Zachęcamy do kontaktu z Zespołem Wychowawczym w sprawach dotyczących Państwa dziecka lub w celu umówienia spotkania :

* psycholog Wioletta Głowacka – gr. I, II, VII, VIII – tel. 55/272 30 37 wew. 19
* psycholog Anna Milanowska  – gr. III, IV, V, VI – tel. 55/ 272 30 37 wew. 19
* pedagog Mirosław Górnik tel. 55/272 30 37 wew. 16

* pedagog Anna Wolak tel. 55/272 30 37 wew. 16

* gł. specjalista pracy socjalnej – Iwona Wojtuszkiewicz tel. 55/272 30 37 wew.16

ZASADY URLOPOWAŃ I PRZEPUSTEK WYCHOWANKÓW PAR. 36 STATUTU MOW MALBORK

1. Zasady i warunki obowiązujące podczas opuszczania Ośrodka przez wychowanków w celu wyjazdu na urlop.
1) Wychowanek może być urlopowany do domu rodzinnego, opiekunów lub krewnych za zgodą sądu rodzinnego.
2) Urlopowanie wychowanka, poza przypadkami uzasadnionymi ważnymi przyczynami lub wypadkami losowymi, powinno następować w dniach wolnych od nauki.
3) Wychowanek nabywa prawa do urlopów i przepustek po upływie 4 tygodni od dnia doprowadzenia do Ośrodka.
4) W sytuacjach wyjątkowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu tego okresu.
5) Wniosek o wyrażenie przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie składa Dyrektor Ośrodka na prośbę wychowawcy odpowiedzialnego za realizację indywidualnego planu resocjalizacji wychowanka.
6) Wychowawca składając prośbę powinien posiadać aktualną informacje dotyczącą zachowania wychowanka i jego postępów w nauce oraz środowiska, w którym wychowanek będzie przebywał podczas urlopu.
7) Wychowanek ubiegający się o wydanie przepustki upoważniającej do wyjazdu na urlop powinien posiadać:
• zgodę właściwego sądu rodzinnego,
• kartę obiegową podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione,
• bilet lub kwotę pieniędzy na jego zakup,
• zaproszenie rodziców, opiekunów lub członków rodziny, do których się udaje oraz ich pisemną zgodę na samodzielny przyjazd z Ośrodka do miejsca urlopowania.

8) Wyjazd wychowanka na urlop powinien być odnotowany w Książce Raportów Dziennych oraz Książce Przepustek.
2. Wychowanek ma prawo wyjść poza teren Ośrodka przy uwzględnieniu określonych zasad.
1) Warunkiem uzyskania zgody na samodzielne wyjście do miasta są dobre wyniki w nauce i zachowaniu.
2) Wychowanek wychodzący poza teren Ośrodka powinien posiadać druk przepustki podpisany przez Dyrektora lub jego zastępcę i pracownika pedagogicznego, który wnioskował o udzielenie przepustki.
3) Wyjście poza teren Ośrodka nie powinno odbywać się w czasie prze-znaczonym na naukę.
4) Czas powrotu wychowanka z przepustki nie powinien przekroczyć godziny 17.00.
4) Wyjście wychowanka poza teren Ośrodka powinno być odnotowane w Książce wyjść indywidualnych wychowanków.

ZASADY ODWIEDZIN WYCHOWANKÓW I ZASADY WYJŚĆ POZA OŚRODEK PAR. 37 STATUTU MOW MALBORK

1. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do dbałości o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych wychowanków z rodzicami, rodzeństwem i innymi członkami rodziny, a także z innymi osobami zarówno spoza Ośrodka jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w Ośrodku.
2. W celu realizacji zadania ustala się rodzaje i zakres kontaktów wychowanków na zewnątrz Ośrodka oraz miejsce i czas odwiedzin wychowanków przez osoby spoza Ośrodka.

2. Wychowanek ma prawo do kontaktów:

1) z rodzicami (opiekunami prawnymi), rodzeństwem i innymi członkami rodziny;
2) koleżeńskich;
3) umożliwiających realizację zainteresowań i rozwój talentów (kluby sportowe, ognisko muzyczne lub plastyczne, PZW);
4) z instytucjami zaspokajającymi potrzeby emocjonalne, duchowne i religijne.

3. Kontakty te mogą być realizowane w formie:
1) urlopów w domu rodzinnym – ta forma kontaktów dotyczy rodziców (opiekunów), członków najbliższej rodziny;
2) przepustek;
3) rozmów telefonicznych;
4) korespondencji;
5) odwiedzin w Ośrodku.

3. Korespondencja wychowanka, z wyjątkiem korespondencji z organami państwowymi i samorządowymi, w szczególności z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i z Rzecznikiem Praw Dziecka, może być kontrolowana przez Dyrektora Ośrodka bądź przez upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego, wyłącznie w przypadkach powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż zawiera ona treści godzące w porządek prawny, bezpieczeństwo placówki, w zasady moralności publicznej bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg resocjalizacji wychowanka.

4. W razie stwierdzenia wymienionych treści korespondencji nie doręcza się, powiadamiając o tym wychowanka oraz sąd rodzinny wykonujący orzeczenie, podając powód tej decyzji. Wychowanka poucza się o prawie do złożenia zażalenia, zaś zatrzymaną korespondencje włącza się do akt osobowych wychowanka.

5. Osoby spoza Ośrodka mogą odwiedzać wychowanka w czasie wolnym od nauki, nie później jednak niż do godz. 17.00.
1) Czas odwiedzin może przedłużyć wychowawca po konsultacji z Dyrek-torem Ośrodka lub jego zastępcą.
2) Odwiedziny odbywać się mogą w pokoju odwiedzin lub świetlicy grupy, w której wychowanek przebywa.

6. Dyrektor Ośrodka może ograniczyć lub zakazać kontaktów z osobami spoza Ośrodka, gdy kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla porządku prawne-go, bezpieczeństwa Ośrodka bądź może wpływać niekorzystnie na prze-bieg procesu resocjalizacji wychowanka.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Dyrektor Ośrodka niezwłocznie zawiadamia wychowanka i sąd rodzinny wykonujący orzeczenie o powodach decyzji.

DRUKI DO POBRANIA:

druk przyjęcia i ochrony danych osobowych

druk zgody leczenia