Archiwalne wpisy:
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Kategorie:

RODO

Informacje o polityce prywatności

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1, 82 – 200 Malbork ul. Jagiellońska 94

 1. Administratorem danych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1, 82 – 200 Malbork ul. Jagiellońska 94
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem – iod@mainsoft.pl,

III. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2015 r., poz. 2156 z późn. zmianami),

– ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1379 z późn. zmianami),

– ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Z 2015 r., poz. 45 z poźn. zmianami),

– ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2203),

– oraz aktów wykonawczych do ww ustaw,

– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z poźn. zmianami),

– ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 9 września 2014 r.(Dz. U. Z 2016 r., poz. 902 z późn. zmianami).

– ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zmianami),

 1. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
 • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
 • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
 • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane:
 2. upoważnionym z mocy prawa podmiotom;
 3. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 5. podmiotom z którymi współpracuje Administrator w zakresie obsługi interesantów (m.in.: tłumacz przysięgły).

VII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

VIII. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.