Archiwalne wpisy:
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Kategorie:

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. GOSPODARKI KASOWO-MAGAZYNOWEJ

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1  w Malbork, ul. Jagiellońska 94

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTA DS. GOSPODARKI KASOWO-MAGAZYNOWEJ

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe.

      2. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie / wyższe
 2. staż pracy umożliwiający wykonywanie zadań na w/w stanowisku, co najmniej 2 lata
 3. znajomość podstawowych programów biurowych (program do obsługi stołówki )
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

      3. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad żywienia dzieci i młodzieży oraz przepisów i procedur dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP
 2. znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy przepisów dotyczących gospodarki kasowo – magazynowej
 3. komunikatywność i kreatywność, wysoka kultura osobista, rzetelność, umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

     4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie kasy – wpłaty i wypłaty na podstawie źródłowych dowodów kasowych,

bieżące sporządzanie raportów kasowych

 • prowadzenie i dokumentowanie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • dokonywanie zakupów spożywczych, sporządzanie raportów żywieniowych, prowadzenie dokumentacji magazynowej, opracowywanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi , naliczanie odpłatności za żywienie zgodnie z obowiązującymi zasadami,  przestrzeganie instrukcji „Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej”,
 • prowadzenie spraw (wykonywanie czynności ) ściślej określonych zakresem obowiązków.?

     5. Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (zał. nr 1)
 4. kopie dokumentów poświadczających przebieg dotychczasowej pracy zawodowej
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (zał. nr 2 i 3 )

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 )

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (w zamkniętej kopercie) w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 lub pocztą na adres ; Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 ul. Jagiellońska 94, 82-200 Malbork z dopiskiem „ Nabór na stanowisko specjalisty ds. gospodarki kasowo-magazynowej ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11.12.2017 r.  do godz. 9 00

Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Informacje w sprawie  konkursu można uzyskać pod nr tel. (055) 272-30-37

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.12.2017 r. w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku.

Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku www.mowmalbork.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zgłaszającego wolne stanowisko.

 

 

 

 

 

zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze z dnia 29.11.2017

zał. nr 2 do ogłoszenia o naborze z dnia 29.11.2017

zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze z dnia 29.11.2017